کتابهای موسیقی و تاریخ ایران

 

 

 

کتب  موسیقی انتشار یافته زیر جزء آ ثار منتخب  مراکز علمی  زیر قرار گرفته است:

مرکز مطا لعات خاور میانه دانشگاه هاروارد

دانشگاه برن سویس

کنسول آکادمی تحقیق موسیقی استرالیا

دفتر مطالعات و خدمات پژوهشی ایران و آسیای مرکزی

به منظور معرفی بهتر فر هنگ کشور مان ایران وبه جهت قدر دانی 25 سال تحقیق آقای آثاری، انتشا رات مز بور هزینه شرکت ایشان را در مجامع فر هنگی، دانشگا ها،  بحث های تلویزیونی سرا سر دنیا تقبل می نما ید.

روا بط عمومی انتشا رات

 

انتشارات پلک چاپ جامع ترین کتاب موسیقی خودرا تحت عنوان:

 < راز و رمز های خوا ندن و نواختن موسیقی ایرانی>

  به اطلاع علا قمندان می رساند:     

19000  سطر تحلیل موسیقی ایرانی  ( قابل استفاده عموم و بی نیاز از آگاهی قبلی) شامل:

نگاهی صادقانه به مو سیقی ایران  ( گفتنیها )، موسیقی ایران در گذر گاه تاریخ،  سیری در موسیقی صوتی،( ساختار  فیریکی حنجره و مولد صدا ) شناخت اصوات مو سیقایی، راز و رمزهای موسیقی سازی و آوازی و تفاوت بین آنها ، مکتب های آوازی (مرکب خوانی، گوشه های ردیف آواز، انواع تحریرها).کار برد های  موسیقی و شگفتیهای آن، سیر تکاملی نوازند گی و خوانندگی در ایرا ن، بداهه نوازی، چگونگی به وجود آمدن دستگاه ها و مقا مات ایرانی ( اختلاف نظر ها )، نقش بزرگان ادب فارسی روی موسیقی ایرانی ، شرح احوا لات نامداران موسیقی ایران، تداخل فر هنگها ، جایگاه شعر و موسیقی در زندگی ایرانیان،آیا به راستی موسیقی سنتی حدیث ملال آور تکرار، بدون تحرک ، عقب مانده است...؟ ، غم چگونگی تلفیق شعر با موسیقی ، تفاوت مکتبهای آوازی و سازی، طرق ابداع وزنها و شیوه خلق ریتمهای جدید. تفاوتهای موسیقی ایران با غرب ( نقش ربع پرده ها)، ویژگی نام نغمه های ایرانی و تاثیر آن دردیگرکشورها، چگو نگی پیدایش خط بین المللی موسیقی و سیر تکا ملی آن،  هنرمندان کدامند و استادان کدام؟ ، میراث های اخلااقی ما ایرانیان و اثرات آن روی موسیقی ، با صدها تصویر از بزرگان موسیقی ایرانی و.... 

      مراکز پخش در تهران:

    انتشارات پلک: 66481065 . دهدشتی: 66490661 پخش آبان: 66955012 صفحه فروشی بتهون: خیابان کریمخان  موسیقی عارف: 33917784  موسیقی تپش نوین:   66754148

مرکز پخش در آمریکا : شرکت کتاب، لس آنجلس: 7477 310477

 As a publisher and in order to promote an understanding of sociomusicology, ethnomusicoligy and classical Music of Central Asia  amoung different culture groups and persian community Mr.Assari  is available to collaborate in Seminars, TV. &Interview and do the lecture for the world wide Cultural Centers, Universities, analyze of the speach  and   workshop.       

Central Asai Classical Music Book

This book, titled <> Trick of Vocal & Play the Iranian Music-The Setutation of Music & poet in the Central Asian & Iranian Life <> focused on the Impact traditional Iran music has had on regional music and West, which provides full detail and comprehensive information about Iranian and Middle East musics.

Because  of    following reasons  these   books   could be  interested to millions of Iranian emigrants, Asian & Westerns   too: The above books are in Farsi language and is the seventh music book of Mr. Assari

 

These  research, provides full detail and comprehensive information about Central Asai Classical Music and related subject such as Art, Culture, sociomusicology, Ethnomosicology, History with full detail of amazing adventures of selected topic and events, from Mongolia to Spain and from Persia empire to Roman,

 It is estimated that 50 million, or around 45% of the world population lived in the Achaemenid Empire, which would make it the largest empire  in history in terms of percentage of world population, comprising the area from the Danube River in the west to the Indus River and Jaxartes in the east and from the Caucasus, Caspian Sea, and Aral Sea in the north to the Persian Gulf and the Gulf of Oman and Egypt in the south, 

History and art of Iran has been intertwined with the history of a larger historical region, The influence of dominant cultures and religions  has had on Western, regional and Middle East music,  that is why These Research, focused on the Impact traditional Iran with full detail of amazing adventures of selected topic and events, from Mongolia to Spain and from Persia empire to Roman,

More detail  in English at : assari.persianblog   

و کتاب جدید 

بررسی متفا وت تاریخ سیاسی و اجتمائی پنج هزار سال  ایران تحت عنوان  < پا یان نا فر جام پا دشا هان ایران>   با صدها تصویر ا ستثنا ئی


These books presents in different volume, covers total of 5000 pages, full of amazing adventures and events,all illustrated with hundreds of rare pictures, all in Farsi  language but, is available to reprint or translate it to other languages.

دیگر آثار این نویسنده

 کتاب : یا دی از خا طره سا زان آ هنگ و ترانه

كتاب : شناخت مو سیقی ایران در د و جلد (چاپ آمریکا)

کتا ب : هویّت مو سیقی ملّی ایران و سازها از آغاز تا کنون

کتا ب : پا یا ن نا فر جام پا دشا ها ن ایرا ن

 تهیّه نت برای بیش از 700 قطعه ملودی و ترا نه  ایرا نی د ر دو جلد

Author Profile

 30  years  research and practice about Iranian Classical Music,Author of several books about Iran Music Sociology Culture Ethnomusicology and History grow up in US. Loves all kind of Arts  and sports such as, oil painting, sculpting, writing, horseback riding etc.

he married once and separated, his wishes is a mutual respect, trust, to keep love and partnership alive.

 

    

مرا کز پخش تهران 

 66405394  کتا ب فروشی  آبان
 66490661 کتا ب فرو شی  میر دشتی
  ارسال با پیک انتشا رات   پلک   66481065
 صفحه فروشی بتهون  88313868

   477-7477  310  Worldwide   Distributer

            Los Angeles   Sherkate Ketab    

For more detail, please check :  assari. persian blog or contact


 


نوشته شده در دوشنبه 13 تیر 1390 ساعت 05:47 ب.ظ توسط نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ